Norges Bandyforbund

Hordaland Bandykrets
Org.nr.: 997 371 089
Kontonummer: 3633 51 69527

KONTAKT INFO
  • Adresse: Hordaland Bandykrets,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Lokale bestemmelser

Nye klubber
a)
Alle klubber som deltar i seriespill for første gang gis for hele første sesong fritak for regelen om at man må stille dommere for å delta i serien; første påfølgende sesong kan man også søke dommerkomiteen om en tilsvarende dispensasjon. Denne søknaden sendes leder i dommerkomiteen før den aktuelle sesongen, senest 20. august.
b)
Alle klubber som deltar i seriespill for første gang betaler ingen serieavgift for første sesong. Kretskontingent betales som normalt.


Seriepåmelding
a)
Frist for seriepåmelding er 1. august. Dette gjelder nye lag i seriespill. Eksisterende lag er automatisk påmeldte til neste års serie dersom de ikke søker om å trekke seg innen 1. mai.
b)
Når alle lag er påmeldt og serieoppsett er kommet ut skal dette sendes ut til alle klubbledere. Klubbene har da mulighet til å gi beskjed dersom de ser at det er enkelte kamper de vil ha problemer med å stille lag til. Administrasjonen setter opp tidsfrister for sperredatoer og ønske om endringer.

Pausebestemmelser
I seriekamper administrert av Hordaland Bandykrets skal det være fem minutters pause mellom hver periode.
Klubbens plikt til å utdanne dommere
Alle klubber som deltar i seriespill må delta med minimum to dommere. For hvert lag de deltar med utover det første må de også ha en ekstra dommer. Hver klubb kan maks pålegges å ha fem dommere. Klubber som ikke stiller med riktig andel dommere, blir bøtelagt.

Dommerkriterier

2.div herrer:

Dommer Grunnkurs 1 & 2.
Kvalifisert til å dømme 3. divisjon herrer og 2. divisjon damer, gitt nevnte kriterier.
Oppmøte ratio over 50% (satt opp til å dømme vs faktisk antall kamper dømt).
Må stille på dommersamling i begynnelsen av sesongen.
Har oppnådd høy kompetanserate som fastsettes av dommerkomiteen basert på rapporter fra observasjon og veiledning.


3.div herrer:
Dommer Grunnkurs 1 og vært spiller i minst 2 sesonger for å kunne være registrert på lagets kvote

2.div damer:
Dommer Grunnkurs 1 og vært spiller i minst 2 sesonger for å kunne være registrert på lagets kvote

Dommerkomiteen kan gi dispensasjon.


Godkjenning av dommer Grunnkurs 1
For å få godkjent Dommer Grunnkurs 1 må man minst dømme 1 minirunde m/veiledning innen utgangen av kalenderåret, samme år som du tar kurset. Dommerkomiteen kan gi dispensasjon.

Dommerlisens
For å beholde dommerlisens kreves det at en dommer må ha dømt fem kamper i løpet av sesongen for å beholde lisensen til neste sesong. Dommerkomiteen kan gi dispensasjon.

Dommere som ikke møter til kamp
Dersom dommere ikke møter til kamp og andre dommere overtar på kort varsel skal disse tildeles en andel av boten den oppsatte dommerens klubb får for å ikke stille med dommer. Dommere som overtar kamper utenom oppsett kan rapportere inn manglende oppmøte til serieansvarlig og leder av dommerkomiteen gjennom skjema på www.hordaland-bandykrets.no.

Dommere, oppmøte og utrustning
Dommere skal stille til kamp i reglement utstyrt og 30 minutter før kampstart; ellers skal det gis beskjed til hjemmelag, serieansvarlig og til dommeransvarlig i HBK umiddelbart dersom dette viser seg umulig.

Dommerbetaling
Dommerne skal ha betalt før kampstart. En dommer kan nekte å sette i gang en kamp hvis betalingen uteblir. Lag som melder forfall til kamp senere enn 48 timer før kampstart er pliktig til å betale dommerne. Et lag som melder forfall skal betale dommerne selv, og må straks varsle dommere og krets. Hvis dette ikke gjøres betaler kretsen dommerne og fakturerer gjeldende klubb for gitt beløp pluss et administrasjonsgebyr.

Kompensasjon for dommere til omberammede kamper i ukedager
a)
Dommergodtgjørelsen blir 200 kr høyere per dommer
b)
Laget som begjærer omberamming, må dekke kompensasjonen
c)
Dette gjelder kun kamper som blir gjennomført, eller blir avlyst senere enn to timer før kampstart.

Reisefordeling dommere
Dommerne skal få kjøregodtgjørelse og må fylle ut skjema på hjemmesiden til HBK. Alle klubber betaler inn en avgift som skal dekke kjøregodtgjørelse for dommerne. Et eventuelt overskudd vil dekke utgifter til dommerutvikling. Alle dommere kommer i utgangspunktet inn under denne ordningen. Følgende er unntak:
1. Dommere som står på kampskjema (i samme hall og samme dag) enten som spiller eller lagleder, kommer ikke inn under ordningen.
2. Dommere som har stått på kampskjema som spiller eller lagleder i 1 av de 3 foregående kampene for ett av lagene som spiller samme dag i samme hall går heller ikke inn under ordningen.

Utenlandske statsborgere i seniorserier
En klubb kan ikke benytte flere enn 3 utenlandske statsborgere på samme lag i den enkelte kamp i seniorseriene i Hordaland. Det er ikke et krav at dette er de samme 3 spillerne i alle kampene. Ubegrenset antall utenlandske statsborgere som har spilt 3 sesonger eller mer i Norge kan spille på laget.

Ytterligere bestemmelser for bruk av kvotespillere
Kun 1 av de 3 øverste på poengstatistikken i laget forrige sesong kan benyttes som kvotespillere på lavere rangert lag i henhold til kampreglementet.

Krav for deltagelse i 1. divisjon
Lag fra Hordaland som skal delta førstedivisjon må fra sesongen 2015/16 tilfredsstille følgende krav:
1. Ha deltatt i organisert konkurranseaktivitet for barn eller unge (aldersbestemte turneringer eller seriespill) foregående sesong.
2. Kun lag som kommer på 1. eller 2. plass i 2. divisjon kan representere Hordaland i 1. divisjon.

Vestlandsserie for kvinner
Hordaland Bandykrets er administrerende myndighet for 1. divisjon Vestland for kvinner, på samme måte som Sørvest Bandyregion er administrerende myndighet for herrer. Sluttspillet er åpent for de to beste lagene fra 2.divisjon fra hvert fylke.

Approberingreglement
Turneringer som arrangeres av klubber i Hordaland bandykrets skal søke om approbering til kretsstyret. Approberte turneringer blir annonsert via kretsen sine sider på internett og Facebook. Klubber i Hordaland Bandykrets har ikke anledning til å gjennomføre turneringer som ikke er approberte. Se “krav til approberte turneringer”.

Omberammingsreglement
a)
Omberammingsfristen er satt til to uker før kampen er satt opp.
b)
Kan et lag dokumentere sykdom ved legerklæring på flere enn 50% av spillerne som har spilt 50% eller mer av kampene, gir dette også rett til omberamming. Lag som begjærer omberamming på grunn av sykdom er fritatt for tidsfrister i forbindelse med omberamming så sant alle andre kriterier er oppfylt og alt gjøres så raskt som mulig.
c)
Er spillere tilknyttet et lag involvert i dommer- og trenerkurs, minirunder eller andre arrangementer i regi av NBF/Hordaland Bandykrets, gir dette rett til utsettelse av kamper. Dette må informeres om innen 2 uker før kampstart til kretsstyret/administrende myndighet.