Norges Bandyforbund

Hordaland Bandykrets
Org.nr.: 997 371 089
Kontonummer: 3633 51 69527

KONTAKT INFO
  • Adresse: Hordaland Bandykrets,
    DNB Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger
  • Telefon: 936 60 414
  • Epost: sorvestbandy@gmail.com

Rutiner

Rutiner for seriepåmelding
Fristen for seriepåmelding er 1. august.

Daglig leder sender ut mail til klubbledere før oppsettet lages, der klubbene kan sende inn sperredatoer for sine kamper. Etter oppsettet er laget, får klubbene en gitt frist (sendes ut på mail), der datoer som ikke passer kan flyttes. Dette må gjøres i samarbeid med motstanderklubb. Etter dette kan ikke kamper flytte tidspunkt uten å følge omberammingsreglementet til punkt og prikke.


Avgift for omberamming av kamper
For aldersbestemte lag er det ingen omberammingsavgift. For seniorlag er omberammingsavgiften satt til 1500 kroner. Mottas søknaden om omberamming mer enn 2 måneder før kampen er satt opp er omberammingsavgiften kr 500.

Rutiner for kamprapportering og utfylling av kampskjema (papirutgaven)
a) Utfylling av kampskjema:
Kampskjemaene skal være korrekt utfylt med alle opplysninger. Bruk blokkbokstaver. Feltet “nr“ skal alltid starte med “H“ for hjemmelag eller “B“ for bortelag. Alle spillerne skal være notert med fødselsdato.
b) Rapportering av resultatet på nett:
Kampresultatet skal rapporteres under "kamprapportering" på http://www.hordaland-bandykrets.no etter følgende tidsfrister:
1. div SørVest (innen 1 time etter kampslutt)
Øvrige serier (innen 3 timer etter kampslutt
Kamper rapport senere enn disse fristene medfører bot på kroner 250 og ved gjenntatte tilfeller kr 500 jmfr "Straffereaksjon for brudd på kampreglement punkt 3".
c) Innsending av kampskjema:
Kampskjemaer skal sendes inn første virkedag etter kampen er spilt. Kampskjema scannes og sendes som pdf til borge@sorvestbandy.no. Kampskjemaer sendt inn senere enn gitt frist medfører bot på kroner 250 og ved gjentatte tilfeller kr 500 jmfr "Straffereaksjon for brudd på kampreglement punkt 3". Det påpekes at scanning eller bilder med mobil ikke er godkjent.

Rutiner for nedsettelse av dommerkomite
Etter særkretstinget hvert år skal det nyvalgte kretsstyret (KS) på første styremøte nedsette en dommerkomite (DK). Denne skal bestå av minst fire personer (Leder, nestleder, medlem, vara). Minst ett medlem av kretsstyret skal gå inn i dommerkomitéen og fungere som bindeledd mellom DK og KS.